Privacyverklaring

 

1.    Gegevensbescherming in één oogopslag


Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht erover, wat met uw persoonlijke gegevens geschiedt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming wordt naar onze onder deze tekst staande privacyverklaring verwezen.


Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website geschiedt door de websitebeheerder. Voor diens contactgegevens wordt naar het colofon van deze website verwezen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds daardoor verzameld, dat u ons deze meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn, die u in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de website). De registratie van deze gegevens geschiedt automatisch, zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld, om een foutloze toegankelijkheid van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag gebruikt worden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft altijd het recht kosteloos informatie over herkomst, ontvanger en doel van uw persoonlijke gegevens te ontvangen. U heeft bovendien het recht, de rectificatie, afscherming of het uitwissen van deze gegevens te eisen. Hiervoor alsmede voor verdere vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd onder het in het colofon aangegeven adres tot ons wenden. Bovendien staat u een bezwaarrecht bij de bevoegde toezichthoudende instantie toe.

Verder heeft u het recht, onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. Voor details hiertoe wordt naar de privacyverklaring onder  „Recht op beperking van de verwerking“ verwezen.

Analysetools en tools van derden
Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit geschiedt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma‘s. De analyse van uw surfgedrag geschiedt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet naar u terugvervolgd worden. U kunt deze analyse weerspreken of ze door het niet-gebruik van bepaalde tools verhinderen. Voor gedetailleerde informatie wordt naar de volgende privacyverklaring verwezen.

U kunt deze analyse weerspreken. Over de bezwaarmogelijkheid zullen wij u in deze privacyverklaring informeren.

 

2.    Algemene aanwijzingen en verplichte informatie


Gegevensbescherming

De beheerders van deze websites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig op. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyregels en de onderhavige privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In de onderhavige privacyverklaring wordt toegelicht, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Er wordt ook toegelicht, hoe en voor welk doel dit geschiedt.

Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht in het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsleks kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

 

Aanduiding van de verantwoordelijke instelling

De verantwoordelijke instelling voor de gegevensverwerking op deze website is:

"alivello" Solutions GmbH
Bahnhofstraße 34
68526 Ladenburg

Telefoone: +49 (0)6203 4016150
E-mail: info@simlea.com

Verantwoordelijke instelling is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of gemeenschappelijk met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonlijke informatie (bijv. namen, e-mail adressen e.d.) beslist.

 

Intrekking van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocessen zijn slechts met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verleende toestemming altijd intrekken. Daartoe is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft van de intrekking onaangetast.

Recht van verzet tegen de gegevensverzameling in bijzondere gevallen alsmede tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Als de gegevensbescherming op de basis van art. 6 lid 1 let. e of f AVG geschiedt, heeft u altijd het recht, om redenen, die uit uw bijzondere situatie blijken, verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te tekenen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gesteunde profilering van de gegevens. Voor de rechtsgrondslag, waarop een verwerking baseert, wordt naar de onderhavige privacyverklaring verwezen. Als u verzet aantekent, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen dwingende beschermwaardige redenen voor de verwerking bewijzen, die boven uw belangen, rechten en vrijheden prevaleren of in het geval, dat de verwerking voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken noodzakelijk is (verzet volgens art. 21 lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonlijke gegevens voor direct marketing verwerkt worden, heeft u het recht, altijd verzet tegen de verwerking van de u betreffende persoonlijke gegevens voor het bovengenoemde doel aan te tekenen; dit geldt ook voor de profilering van de gegevens, voor zover dit in verband met direct marketing staat. Als u weerspreekt, worden uw persoonlijke gegevens daarna niet meer voor direct marketing gebruikt (verzet volgens art. 21 lid 2 AVG).

 

Bezwaarrecht bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van inbreuken op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat de betrokkenen een bezwaarrecht bij een toezichthoudende instantie toe, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewoonlijke verblijfsplaats, hun arbeidsplaats of van de plaats van de vermeende inbreuk. Het bezwaarrecht bestaat onverminderd andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

 
Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht, gegevens, die wij op de basis van uw toestemming of in vervulling van een contract geautomatiseerd verwerken, aan u zelf of aan een derde in een gebruikelijk, machine-leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, geschiedt dit slechts, voor zover het technisch uitvoerbaar is.  

 

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als websitebeheerder zendt, een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u eraan, dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” wisselt en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons zendt, niet door derden meegelezen worden.

 

Informatie, afscherming, uitwissen en rectificatie

U heeft in het kader van de geldige wettelijke bepalingen altijd het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan alsmede over het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, afscherming of uitwissen van deze gegevens. Hiertoe alsmede voor verdere vragen over het thema persoonlijke gegevens kunt u zich altijd onder het in het colofon aangegeven adres tot ons wenden. 

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. Hiertoe kunt u zich altijd onder het in het colofon aangegeven adres tot ons wenden. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen: 

 

 • Wanneer u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij in de regel tijd nodig, om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.  
 • Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig geschiedde / geschiedt, kunt u in plaats van het uitwissen de beperking van de gegevensverwerking eisen.  
 • Als wij uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor de uitoefening, verdediging of handhaving van rechtsaanspraken nodig heeft, heeft u het recht, in plaats van het uitwissen de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
 • Wanneer u verzet volgens art. 21 lid 1 AVG heeft aangetekend, dient een afweging van de wederzijdse belangen te worden uitgevoerd. Zolang nog niet vaststaat, wiens belangen prevaleren, heeft u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.   
 • Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – slechts met uw toestemming of voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk publiek belang van de Europese Unie of een lidstaat verwerkt worden.

 

 

3.    Functionaris voor de gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd:

Thomas Stegemann
dacuro GmbH
Daimlerstraße 36
69190 Walldorf

E-mail: datenschutz@simlea.com

 

4.    Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetsites gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt, om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer afgelegd worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “Session-cookies”. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen tot u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk, uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het zetten van cookies geïnformeerd wordt en cookies slechts in het enkele geval toelaat, de aanname van cookies voor bepaalde gevallen of over het algemeen uitsluit alsmede het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) noodzakelijk zijn, worden op de basis van  art. 6 lid 1 let. f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden deze in de onderhavige privacyverklaring afzonderlijk behandeld. 

 

Serverlogbestanden

De provider van de sites verzamelt en slaat automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden op, die uw browser automatisch aan ons doorzendt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostnaam van de computer
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

 

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

 

De verzameling van deze gegevens geschiedt op grond van art. 6 lid 1 let. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden geregistreerd worden.

 

Contactformulier

Als u ons aanvragen over het contactformulier toezendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daarin aangegeven contactgegevens voor de bewerking van uw aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt uitsluitend op de basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 let. a AVG). U kunt deze toestemming altijd intrekken. Daartoe is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de intrekking uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft van de intrekking onaangetast.  

Gegevens, die u in het contactformulier heeft ingevoerd, worden door ons bewaard, tot u ons verzoekt deze uit te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bijv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of telefax

Als u per e-mail, telefoon of telefax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit blijkende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) voor het doel van de bewerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op grond van art. 6 lid 1 let. b AVG, indien uw aanvraag met de vervulling van een contract samenhangt of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk is. In alle overige gevallen baseert de verwerking op uw toestemming (art. 6 lid 1 let. a AVG) en / of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 let. f AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen hebben.

Gegevens, die u ons in de vorm van contactaanvragen toezendt, worden door ons bewaard, tot u ons verzoekt deze uit te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na afgesloten bewerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast. 

 

5.    Analysetools en reclame

Analyse door wiredminds

Onze website gebruikt de telpixeltechnologie van wiredminds GmbH
(www.wiredminds.de) voor de analyse van het bezoekersgedrag. Daarbij worden eventueel gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, waaruit onder een pseudoniem gebruikersprofielen opgesteld worden. Waar mogelijk en zinvol worden deze gebruikersprofielen volledig geanonimiseerd. Hiertoe kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die in de internetbrowser van de bezoeker opgeslagen worden en voor de herkenning van de internetbrowser gebruikt worden. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden aan wiredminds toegezonden of direct door wiredminds verzameld. wiredminds mag informatie, die door bezoeken op de websites achtergelaten worden, gebruiken om geanonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen. De daarbij verkregen gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt, om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Indien IP-adressen geregistreerd worden, worden deze onmiddellijk door wissen van het laatste cijferblok geanonimiseerd.

Van tracking uitsluiten.

 

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies". Dit zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics cookies en het gebruik van deze analysetool geschieden op grond van art. 6 lid 1 let. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. 

 

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor de toezending naar de VS gekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gezonden en daar gekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden dienstverleningen tegenover de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser toegezonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.


Browser plugin

U kunt de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u echter erop, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door het cookie gegenereerde gegevens, die betrekking op het gebruik van de website door u hebben, (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Verzet tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out cookie geplaatst, dat de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Opdrachtverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst voor de opdrachtverwerking gesloten en geven volledig uitvoering aan de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

 

Google AdWords en Google Conversion-tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde Conversion-tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het Conversion-tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker aflegt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers bestemd. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en het cookie nog niet afgelopen is, kunnen Google en wij herkennen, dat de gebruiker op deze advertentie heeft geklikt en naar deze pagina doorgestuurd werd.

Iedere Google AdWords klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet over de websites van AdWords klanten gevolgd worden. De met behulp van de Conversion cookie ingewonnen informatie wordt gebruikt, om Conversion statistieken voor AdWords-Kunden op te stellen, die Conversion-tracking hebben gekozen. De klanten komen het totaal aantal gebruikers te weten, die op hun advertentie hebben geklikt en naar een van een Conversion-tracking tag voorziene pagina doorgestuurd werden. Ze ontvangen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Wanneer u niet aan het tracking wilt deelnemen, kunt u dit gebruik weerspreken, door het cookie van het Google Conversion-tracking over uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen licht te deactiveren. U wordt dan niet in de Conversion-tracking statistieken opgenomen.

De opslag van “Conversion-cookies” en het gebruik van deze trackingtool geschieden op grond van art. 6 lid 1 let. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.  

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-tracking vindt u in de bepalingen voor de gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies slechts in het enkele geval toelaat, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of over het algemeen uitsluit en het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Wat kunnen wij voor u doen?

Contactinformatie voor „alivello“ Solutions

Bahnhofstraße 34

D-68526 Ladenburg

+49 (0)6203 / 4016 - 150

+49 (0)6203 / 4016 - 151

sales@simlea.com