Colofon

 

alivello“ Solutions GmbH
Bahnhofstraße 34
68526 Ladenburg

Telefoone +49 (0)6203 4016-150
Fax +49 (0)6203 4016-151
E-mail info@simlea.com
Internet www.simlea.com

Vertegenwoordigingsbevoegde zaakvoerder: Daniel van Lierop & Oliver Edinger
Registratierechtbank: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 732572
Omzetbelastingidentificatienummer volgens § 27 a omzetbelastingwet: DE322215987
Verantwoordelijk voor de inhoud in de zin van § 55 RStv (Duits Omroepstaatsverdrag) en § 5 TMG (Duitse Telemediawet): Daniel van Lierop, Oliver Edinger

 

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Aansprakelijkheid voor inhouden. De inhouden van onze sites werden met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhouden kunnen wij echter geen garantie overnemen. Als dienstenaanbieder zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) voor eigen inhouden op deze sites volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht, toegezonden of opgeslagen vreemde informatie te controleren of naar omstandigheden te zoeken, die op een onwettige activiteit wijzen. Verplichtingen tot de verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hiervan onaangetast. Een dienaangaande aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip, dat een concrete rechtsinbreuk bekend wordt. Bij bekend worden van rechtsinbreuken zullen wij deze inhouden onmiddellijk verwijderen.
 
Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Derhalve kunnen wij voor deze vreemde inhouden ook geen garantie overnemen. Voor de inhouden van de gelinkte sites is altijd de aanbieder of beheerder van de sites verantwoordelijk. De gelinkte sites worden op het ogenblik van het linken op mogelijke rechtsinbreuken gecontroleerd. Onwettige inhouden waren op het ogenblik van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites kan echter zonder concrete aanwijzingen niet in redelijkheid gevergd worden. Bij bekend worden van rechtsinbreuken zullen wij zulke links onmiddellijk verwijderen.
 
Auteursrecht

De door de websitebeheerders opgestelde inhouden en werken op deze sites zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verwerking en elke soort van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. opsteller noodzakelijk. Downloads en kopieën van deze sites zijn uitsluitend voor het privé en niet commercieel gebruik toelaatbaar. Voor zover de inhouden op deze website niet door de beheerder opgesteld werden, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder worden inhouden van derden als zulke gekenmerkt. Indien u desondanks een auteursrechtinbreuk vaststelt, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons mee te delen. Bij bekend worden van rechtsinbreuken zullen wij zulke inhouden onmiddellijk verwijderen.    
 
Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is in de regel zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. Indien op onze sites persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adressen) verzameld worden, geschiedt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht in het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee uitdrukkelijk weersproken. De beheerders van de sites behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen in het geval van de ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-mails, voor.  
 
Gebruik van Google Analytics

Indien u uw toestemming heeft verleend, wordt op deze website Google Analytics gebruikt, een webanalysedienst van Google Ireland Limited („Google“). Het gebruik omvat de bedrijfsaard „Universal Analytics“. Hierdoor is het mogelijk, gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten aan een pseudonieme user-ID toe te wijzen en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.  

Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website geactiveerd wordt, wordt uw IP-adres echter voorheen door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte gekort. Wij wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics om een IP-anonimisering uitgebreid werd, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamd IP-masking) te garanderen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser toegezonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. onder https://policies.google.com/?hl=de.

 

Doel van de verwerking

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website door u te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden dienstverleningen aan de websitebeheerder te leveren.


Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

 

Ontvanger / categorieën van ontvangers

De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google.


Toezending naar derde staten

De persoonlijke gegevens worden onder de EU-US Privacy Shield op grond van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in de VS gezonden. Het certificaat kunt u here opvragen.

 

Duur van de gegevensopslag

De door ons toegezonden en met cookies, gebruikersidentificatie (bijv. user-ID) of reclame-IDs verbonden gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens, waarvoor de bewaartermijn bereikt is, geschiedt automatisch eenmaal per maand.  

 

Rechten van de betrokkene
U kunt uw toestemming altijd met werking voor de toekomst intrekken, door de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software te verhinderen; wij wijzen u echter erop, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken.  

Bovendien kunt u de verzameling van de door het cookie gegenereerde gegevens, die betrekking op het gebruik van de website door u hebben (incl. uw IP-adres), aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Daarvoor moet u de Browser-Add-on downloaden en installeren. Opt-Out cookies verhinderen de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoek van deze website. Om de verzameling voor Universal Analytics op verschillende apparaten te verhinderen, moet u het Opt-Out op alle gebruikte systemen uitvoeren. Wanneer u hier klikt, wordt het Opt-Out cookie geplaatst: Deactivate Google Analytics.

 

Gebruik van wiredminds

Onze website gebruikt de telpixeltechnologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) voor de analyse van het bezoekersgedrag. Daarbij worden eventueel gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, waarmee onder een pseudoniem gebruikersprofielen opgesteld worden. Waar mogelijk en zinvol worden deze gebruikersprofielen volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die in de internetbrowser van de bezoeker opgeslagen worden en voor de herkenning van de internetbrowser gebruikt worden. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden aan wiredminds gezonden of direct door wiredminds verzameld. wiredminds mag informatie, die door bezoeken op de websites achtergelaten worden, gebruiken om geanonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen. De daarbij verkregen gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt, om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Indien IP-adressen geregistreerd worden, worden deze direct geanonimiseerd door wissen van het laatste cijferblok.

Wat kunnen wij voor u doen?

Contactinformatie voor „alivello“ Solutions

Bahnhofstraße 34

D-68526 Ladenburg

+49 (0)6203 / 4016 - 150

+49 (0)6203 / 4016 - 151

sales@simlea.com